برگزاری دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری در دانشگاه سمنان - اصلاح نباتات